Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 204/2012

privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45641/21.09.2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 8 şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 866 – 870 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului teren şi construcţie evidenţiat în CF nr. 23902 nr.top 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2, şi C.F. nr. 23902-C1-U1, respectiv C.F. nr. 23902-C1-U2, în domeniul public a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ţigaretei nr. 75.
ART. 2. – (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea unor instituţii publice de cultură şi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv unei instituţii publice din subordinea consiliului local a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă situate în imobilul identificat la art. 1.
                 (2) Instituţiile publice beneficiare şi numărul spaţiilor transmise în administrare sunt prevăzute anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 3. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Predarea imobilului în administrarea instituţiilor publice se face de către o comisie numită prin dispoziţie de primar, consemnată într-un proces-verbal de predare-primire.
ART. 5. - Inventarul domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.G. 975/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1, 2. la H.C.L. nr. 204/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină