Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 203/2012

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe începând cu 1 septembrie 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.044/2012 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Dispoziţia nr. 859/2012 privind delegarea unor atribuţii viceprimarilor municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv stabilirea unor competenţe secretarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 34.379/2012 al d-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Referatul nr. 34.551/2012 al d-nei Józsa Emese, Director executiv a Direcţiei finanţelor publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 1652033/2012 privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, în cadrul Serviciului comunitar de evidenţa persoanelor, precum şi din cadrul Compartimentului de administrare păşuni, păduri, începând cu 1 septembrie 2012;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) lit. c din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2012, potrivit anexelor nr. 1 - 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 203/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină