Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 202/2012

privind iniţierea cesiunii acţiunilor deţinute de către Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe la S.C. Transilvanian Trousers Company S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.665/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 87 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 8 din Actului constitutiv al S.C. Transilvanian Trousers Company S.A.;
Având în vedere Raportul de evaluare “Evaluare portofoliu de acţiuni Transilvania Trousers Company S.A. prin metoda patrimonială”, elaborat la data de 01.08.2012 de către S.C. RD Consult Management S.R.L.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă iniţierea procedurii de cesiune cu titlu oneros a unui număr de 1.200 acţiuni, în valoare nominală de 7 lei fiecare, în valoare nominală totală de 8.400 lei, reprezentând un procent de 3% din capitalul social al societăţii, deţinute de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la S.C. Transilvanian Trousers Company S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 149A.
ART. 2. – (1) Preţul de cesiune a acţiunilor este de 100.000 euro, ce se va achita în RON la cursul Euro/RON al BNR valabil la data plăţii.
ART. 3. - Acţiunile deţinute de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe urmează să fie cedate acţionarului Dr. Dietrich Bock und Partner Unternehmens-beratungsgsellshaft Gmbh, cu sediul în Germenia, Auetal-Rolshagen, Welle 23, cod poştal 31749, înregistrată sub nr. 2 HRB 1381 la Handelsregister din Stadthagen.
(2) Termenii şi condiţiile de cesiune a acţiunilor sunt cuprinşi în proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Prezenta hotărâre se transmite celorlalţi acţionari ai societăţii, în vederea exercitării dreptului lor de preemţiune la cesiunea acţiunilor, respectiv, adunării generale a acţionarilor în vederea aprobării cesiunii.
ART. 5. - Se mandatează dl. Debreczeni László, consilier local, pentru aprobarea şi semnarea în adunarea generală a acţionarilor a hotărârii de cesiune a acţiunilor, respectiv pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi dl. consilier Debreczeni László.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Czegő Zoltán
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină