Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna
  Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  201/2012

privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45235/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 16/2012 a Adunării generale a asociaţilor a Asociaţiei “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (b) şi art. 16 alin. (2) lit. (k) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice „ECO SEPSI”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. (a) pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (a) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă achitarea din bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI”, a sumei de 35.000,00 lei, reprezentând majorarea cotizaţiei aferente anului 2012 a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe, stabilită prin Hotărârea nr. 16/2012 a Adunării generale a asociaţilor a Asociaţiei “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Czegő Zoltán                                                                          Secretar
                                                                                                            Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină