Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  190/2012

privind aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.457/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 24, alin. (1) lit. b şi art. 31 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 169/2009 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de salubrizare stradală, deszăpezire şi împăştiere de material antiderapant în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b, art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 14 august 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
              Csatlós László                                                                                  Pentru Secretar
         În lipsa acestuia, Consilier local:                                                       Hengán Hajnal

              Sztakics Éva-Judit


              Debreczeni László


                     Bálint Iosif

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 190/2012

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 190/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină