Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  194/2012

privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar şi pistă pentru biciclişti str. Kós Károly”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38247/08.08.2012 al Direcţiei Gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Documentaţia de atribuire a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar şi pistă pentru biciclişti str. Kós Károly”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

313,898

70,340

270,144

60,535ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 14 august 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
              Csatlós László                                                                                            Pentru Secretar
În lipsa acestuia, Consilier local:                                                                        Hengán Hajnal

Sztakics Éva-Judit

Debreczeni László

Bálint Iosif


Anexa la H.C.L. nr. 194/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină