Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 185/2012

privind desemnarea reprezentanţilor deliberativului municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.562/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 a Guvernului României privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

  
ART. 1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea deliberativului municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a) în consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, dl. Vargha Mihály, consilier local.
b) în consiliul administrativ al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, d-na Pârvan Rodica, consilier local.
c) în consiliul administrativ al Casei de cultura municipală Sfântu Gheorghe, dl. Zsigmond József, consilier local.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi managerii instituţiilor de cultură specificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
          Bálint Iosif                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină