Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 181/2012

privind modificarea numărului posturilor nedidactice aferente unor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.622/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poziţiile nr. 7, respectiv nr. 17 din anexa la H.C.L. nr. 215/2011 privind aprobarea numărului posturilor administrative (nedidactice) aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil din data de 01.10.2011;
Având în vedere scrisoarea nr. 837/2012 a Şcolii cu clasele I - VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 27.093/2012;
Având în vedere scrisoarea nr. 3.522/2012 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, înregistrată la Primăria muncipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 34457/2012;
Având în vedere prevederile art. 88 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 215/2011 privind aprobarea numărului posturilor administrative (nedidactice) aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil cu data de 01.10.2011, după cum urmează:
I.    La punctul 7 numărul posturilor administrative (nedidactice) aferente Şcolii cu clasele I-VIII „Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe se suplimentează de la 4 la 4,5.
II.    La punctul 17 numărul posturilor administrative (nedidactice) aferente Grupului Şcolar „Kós Károly” Sfântu Gheorghe se reduce de la 26,5 la 26.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, Viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorilor celor două instituţii de învăţământ preuniversitar de stat.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
          Bálint Iosif                                                                                                                 Secretar
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină