Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 176/2012

privind trecerea unei construcţii situate în Şugaş Băi, în proprietatea
privată a municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.393/2012 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentică nr. 1.380 din 06 iunie 2012, prin care SC K & R Imobil Invest SRL, în calitate de proprietar al construcţiei situate în Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înscrisă în CF nr. 25779, a renunţat la dreptul său de proprietate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 562 alin. (2) din Codul civil; 
În baza prevederilor art. 889 alin. (1) şi alin. (2) din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare în favoarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului înscris în CF nr. 25779, A1, nr. top. 2233/30/1, loc de vilă în suprafaţă de 60 mp situat în Şugaş Băi.
ART. 2. - Se ia act de trecerea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului - construcţie situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înscris în CF nr. 25779 Sfântu Gheorghe, A1.1, nr. CAD: C1, nr. top: 2233/30/1-C1, casă de lemn cu parter şi mansardă, 2 camere, balcon şi debara, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate asupra construcţiei prin Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil autentic nr. 1.380/2012, de către S.C. „K & R Imobil Invest” S.R.L. prin reprezentant legal.
ART. 3. - Se ia act de încetarea contractului de concesiune nr. EC. 713/16.05.2007, ca fiind rămas fără obiect, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate asupra construcţiei de către Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu efectuarea publicităţii imobiliare se însărcinează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
          Bálint Iosif                                                                                                               Secretar
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină