Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 175/2012

privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Ciucului, f.n.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.349/2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 30.322/2011 a numiţilor Boldizsár János şi Boldizsár Piroska, prin care îşi manifestă interesul pentru achiziţionarea terenului din str. Ciucului f.n., în suprafaţă de 107 mp;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4.292/2012 realizat de S.C. Novitas S.R.L., privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, situat în str. Ciucului, f.n.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1138 din Codul civil; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– Se aprobă trecerea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului intravilan înscris în CF nr. 30078, A1, nr. top. 1360/6/3, curte în suprafaţă de 107 mp., situat pe str. Ciucului f.n.
ART. 2. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan identificat la art. 1.
ART. 3. – Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 4.292/2012, realizat de S.C. Novitas S.R.L., privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, care va constitui preţul de pornire al licitaţiei şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
             Bálint Iosif                                                                                                           Secretar
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 175/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină