Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 167/2012

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe


Consililul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.783/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 33.222/2012 a Directorului general al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cap. V. art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. III din Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

           
HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unui mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe, concesionat de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, identificat în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se modifică în mod corespunzător lista mijloacelor fixe concesionate, cuprinse în anexa la Contractul de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - (1) Scoaterea din funcţiune prin valorificarea mijlocului fix se va realiza de către S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
(2) Sumele rezultate din valorificarea acestora se vor face venituri la bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
          Bálint Iosif                                                                                                        Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 167/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină