Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  165/2012

privind modificarea statului de funcţii pentru personalul
Servicului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33597/2012 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 33.555/2012 al Directorului adjunct al Servicului de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


    HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2012, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                                                      Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 165/2012


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină