Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  164/2012

privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron”
pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.358/2012 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi cu alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Articolele nr. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 1/2012 privind aprobarea achiziţionării unor bunuri pentru amenajarea Sălii Studio a municipiului Sfântu Gheorghe se modifică, după cum urmează:
”ART. 2. - Consiliul Local asigură din bugetul local pe anul 2012 suma de 450.000 lei, diferenţa de 1.050.000 lei va fi alocată până la sfârşitul anului 2013, în funcţie de posibilităţile financiare ale municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – (1) Teatrul „Tamási Áron” va fi însărcinat cu organizarea şi derularea achiziţiei publice, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În bugetul Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2012 va fi alocată suma de 450.000 lei cu destinaţia stabilită la art. 1 al prezentei hotărâri.”
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Teatrului „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iulie 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                           Secretar
                                                                                                                        Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 164/2012


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină