Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  192/2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.364/07.05.2012 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 23.217/14.05.2012 a S.C. AMBIENT S.R.L.;
Având în vedere Avizul nr. 24/2012 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 22.961/11.05.2012 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentului de urbanism Planul Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;     
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni, pentru terenul înscris în C.F. nr. 29875 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 29875, în suprafaţă de 30.000 mp, conform Proiectului nr. 190/2011, elaborat de S.C. Birou Individual de Arhitectură Florea Stela, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 14 august 2012.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
              Csatlós László                                                                                 Pentru Secretar
      În lipsa acestuia, Consilier local:                                                          Hengán Hajnal

        Sztakics Éva-Judit

        Debreczeni László

              Bálint Iosif


 

 

Anexa la H.C.L. nr. 192/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină