Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  191/2012

privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.007/2012 al Directorului Direcţiei de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administraţie al S.C.TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrative, cu personalitate juridică;
Având în vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. b, art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 67, art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 112736/28.05.2012 emisă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. (6) pct. 5 şi 6, alin. (7) lit. a şi c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică.
ART. 2. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, alături de Judeţul Covasna şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, în calitate de membrii fondatori, la înfiinţarea Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică.
ART. 3. - (1) Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
ART. 4. - (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexele nr. 1 și 2, la prezenta hotărâre din care fac parte integrată.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local.
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.
ART. 5. - Sediul Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” va fi în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1.
ART. 6. - (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 2.000 lei, reprezentând 50% din totalul capitalului iniţial și care se suportă din bugetul local.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală a municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 400.000 lei, reprezentând 50% din totalul cotizaţiei anuale plătibilă de către asociați.
ART. 7. - Se desemnează ca reprezentanţi ai municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, domnul Miklós Zoltán, având funcţia de consilier local, domnul Debreczeni László, având funcția de consilier local și domnul Nemes Előd, având funcția de consilier local.
ART. 8. - Se mandatează persoanele desemnate la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii Asociaţiei.
ART. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate la art. 7.


Sfântu Gheorghe, la 14 august 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
              Csatlós László                                                                         Pentru Secretar
      În lipsa acestuia, Consilier local:                                                  Hengán Hajnal
         
           Sztakics Éva-Judit


          Debreczeni László

 
                Bálint Iosif


 

Anexa nr. 1. la H.C.L. nr. 191

 

Anexa nr. 2. la H.C.L. nr. 191

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină