Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  161/2012

privind aprobarea încheierii unei Convenţii pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a  drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare, în favoarea S.C Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie: 4.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”a Axei prioritare: 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
Având în vedere Scrisoarea de comunicare a aprobării şi a condiţiilor de contractare nr. 147974/02.07.2012 a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Organism Intermediar pentru Energie;
Având în vedere Avizul Tehnic de racordare Nr. 70601001436/27.08.2010;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru Acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei eletrice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea Convenţiei pentru ocuparea sau traversarea terenului, înscris în CF nr. 28595 Sfântu Gheorghe cad. nr. 28595, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare, în favoarea S.C Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica Distribuţie Transilvania SUD SA în vederea implementării proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse proiectul de convenţie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Convenţiei.


Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                                                            Secretar
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 161/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină