Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  156/2012

acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.855/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 91/2012 privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistenţă pentru proiectul: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”;
Având în vedere adresa nr. 30.249/26.06.2012 şi nr. 31.825/04.07.2012 al S.C. Gospodărie Comunală S.A Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 7 lit. d din Contractul de mandat  al d-lui Czimbalmos Kozma Csaba;
În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe să voteze următoarele puncte de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe din data de 16.07.2012:
I. Aprobarea următoarelor contracte:
I.1. Contractul de asistenţă pentru proiect al municipiului Sfântu Gheorghe („City Project Support Deed” în limba engleză), ce va fi încheiat între S.C. Gospodărie Comunală S.A., Municipiul Sfântu Gheorghe (Municipiul) şi BERD şi care va defini termenii şi condiţiile asistenţei pentru Proiect (astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit) care va fi acordată de către Municipiu (Contractul de Asistenţă pentru Proiect al Municipiului Sfântu Gheorghe);
I.2. Contractul de asistenţă al judeţului Covasna („County Project Support Deed” în limba engleză) ce va fi încheiat între S.C. Gospodărie Comunală S.A., Judeţul Covasna (Judeţul) şi BERD şi care va defini termenii şi condiţiile asistenţei pentru Proiect (astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit) care va fi acordată de către Judeţ (Contractul de Asistenţă pentru Proiect al Judeţului Covasna);
II. Aprobarea proiectului Contractului de asistenţă pentru proiect al municipiului Sfântu Gheorghe.
III. Aprobarea proiectului Contractului de asistenţă pentru proiect al judeţului Covasna.
IV. Împuternicirea directorului general al S.C. Gospodărie Comunală S.A., dl. Fejér Alexandru, să negocieze, să finalizeze şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii, Contractul de Asistenţă pentru Proiect al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Contractul de Asistenţă pentru Proiect al Judeţului Covasna, şi orice modificări şi completări convenite de către părţile contractante, precum şi orice alte acte, documente, notificări şi cereri, comunicări subsidiare şi adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea şi punerea în executare şi derularea Contractelor de finanţare şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGA la Registrul Comerţului şi publicării acesteia în Monitorul Oficial al României de finanţare.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanei desemnate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                                                                  Secretar
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină