Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  155/2012

privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31788/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se desemnează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului jud. Covasna sub nr. J14/284/1996, CUI RO8574327, în vederea exercitării atribuţiilor conferite de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor.
ART. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarului sunt cuprinse în contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanei desemnate la art. 1.


Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2012.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
              Bálint Iosif                                                                                                  Secretar
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 155/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină