Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  152/2012

pentru modificarea HCL nr. 146/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de proceduri, precum şi al Ghidului beneficiarului al Căminului „Zathureczky Berta”, şi al H.C.L. nr. 31/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Ascultând prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 233/26.06.2012 al Căminului Zathureczky Berta” din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 146/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de proceduri, precum şi al Ghidului beneficiarului al Căminului „Zathureczky Berta”, referitoare la taxa de intrare în cămin, se abrogă.
(2) În mod corespunzător se abrogă şi prevederile punctului II. al anexei la H.C.L. nr. 31/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Căminul Zathureczky Berta” din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 28 iunie 2012. 
 


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
               Aczél Kata                                                                                                         Secretar
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină