Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  144/2012

privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2012, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 133/19.06.2012;
Având în vedere prevederile art. 9 din H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1), 45 alin. (1), şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1 – Se constituie Comisia de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:
1)    Miklós Zoltán, consilier local,
2)    Aczél Kata, consilier local,
3)    Czegő Zoltán, consilier local,
4)    Bálint Iosif, consilier local,
5)    Profiroiu Marilena, consilier local,
ART. 2 – Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar şi va funcţiona în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din HCL nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii Comisiei de validare prevăzuţi la art. 1.


Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2012.


PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Czegő Zoltán

PREŞEDINTE ASISTENT                PREŞEDINTE ASISTENT
    Kelemen Szilárd Péter                         Zsigmond József

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină