Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  141/2012

privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.670/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere propunerile de angajamente pe anul 2012 al domnului manager Mihaiu Horaţiu Nicolae, prezentate în scrisoarea nr. 23.825/17.05.2012;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. e şi art. 12 din Contractul de management nr. 4496/2010, încheiat cu domnul Mihaiu Horaţiu Nicolae;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă obiectivele, lista programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi criteriile de performanţă ale managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.
- Anexa la prezenta hotărâre va forma obiectul unui Act adiţional la Contractul de management nr. 4496/2010, ce se va încheia între Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Mihaiu Horaţiu Nicolae .
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentului de resurse umane şi Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Mihaiu Horaţiu Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
            Gazda Zoltán                                                                                                                Secretar
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 141/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină