Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  140/2012

privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internațional „SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est” din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.021/2012 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;
În baza Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte nr. 3 în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. - Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de partener, la proiectul internaţional „SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est”, din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, cât şi la asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat.
ART. 2. - În realizarea proiectului internaţional prevăzut la art. 1, Municipiul Sfântu Gheorghe va colabora cu partenerii menţionaţi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei.
ART. 3. - Se aprobă bugetul total al proiectului aferent municipiului Sfântu Gheorghe în valoare de 79.078,00 Euro din care 67.216,30 Euro (85%) din Fondul European de Dezvoltare Regională, 10.280,14 Euro (13%) contribuţie naţională (de stat), şi 1.581,56 Euro (2%) contribuţia proprie a municipiului Sfântu Gheorghe, pentru cele 30 luni de derulare a proiectului pe perioada 2012 – 2014, precum şi eventualele cheltuieli neeligibile conexe.
ART. 4. - Se aprobă proiectul contractului de colaborare ce se va încheia între Municipiul Sfântu Gheorghe şi partenerii proiectului „SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est”, anexă nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5.
- Cu semnarea contractului de colaborare se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. - Se mandatează Oficiul Central de Statistică din Budapesta, Ungaria, coordonatorul proiectului, în calitate de Partener Lider să încheie contractul de finanțare cu Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun, pentru realizarea proiectului „SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est”.
ART. 7. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                           Secretar
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 140/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină