Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  139/2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.141/2012 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1.126/18.12.2012 pentru proiectul „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 11.373;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 3.2.” Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:                      3.599.029,60 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului:                  2.864.450,00 lei
•    Valoarea neeligibilă a proiectului:                   44.090,00 lei
•    TVA:                                                                     690.489,60 lei.
II. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Se aprobă cofinanţarea municipiului Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe” cu suma de 57.289,00 lei, reprezentând 2,00 % din cheltuielile eligibile ale proiectului”.
III. După articolul 3 se întroduc două noi articole, articolul 31 şi 32 cu următorul cuprins:
„ART. 31. - Se aprobă suportarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi ale oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.”
„ART. 32. - Se aprobă asigurarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume ce vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Sfântu Gheorghe, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                              Secretar
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 139/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină