Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  132/2012

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor, nr.2


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24763/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poz. 263 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, a unor spaţii situate în incinta Ştandului Municipal Sfântu Gheorghe de pe str. Sporturilor, nr. 2, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, identificate potrivit art. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se stabileşte destinaţia spaţiilor oferite spre închiriere pentru desfăşurarea de activităţi reglementate prin cod CAEN: 5610 ”bufet expres”.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul desfăşurării licitaţiei publice deschise, fără preselecţie, anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3 . - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, precum şi cea de soluţionare a contestaţiilor, după caz, se va stabili prin Dispoziţie de Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva Judit şi Biroul Locativ Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun.


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                         Secretar
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 132 /2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină