Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  131/2012

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate publică al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Protopopiatului Romano Catolic Braşov


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.211/2012 a Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 17.870/2012 a Protopopiatului Romano Catolic Braşov, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gării nr. 9, judeţul Covasna;
Având în vedere adresa nr. 18.236/2012 a Grădiniţei de Copii Gulliver cu Program Prelungit;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Protopopiatului Romano Catolic Braşov, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gării nr. 9, judeţul Covasna, a unor spaţii din clădirea situată pe str. Kós Károly nr. 78, înscrisă în C.F. nr. 866 – Simeria, sub nr. top. 327/3 – 328/2, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Titularul dreptului de folosinţă gratuită va desfăşura activităţi de arhivă (arhivare, centru de documentare şi cercetare arhivistice) şi de bibliotecă proprii.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 131/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină