Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  130/2012

privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Míves” asupra unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birouri, ateliere, şi sală de conferinţă


Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24776/22.05.2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 15490/30.03.2012 a Asociaţiei „Míves”;
Având în vedere adresa nr. 15495/30.03.2012 a Fundaţiei „Guzsalyas”;
Având în vedere adresa nr. 15492/30.03.2012 a Fundaţiei „Etna” Alapitvány;
Având în vedere H.C.L. nr. 102/2010 privind reducerea capitalului social al S.C. Urban Locato S.R.L., în baza căreia imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5, devine de drept proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Rezoluţia nr. 3337/07.09.2010 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, prin care s-a admis cererea privind înregistrarea menţiunii reducerii capitalului social al S.C. Urban Locato S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 6 şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se constată renunţarea la dreptul de folosinţă gratuită transmisă în favoarea Fundaţiei „Guzsalyas” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2011.
ART. 2. – Se constată renunţarea la dreptul de folosinţă gratuită transmisă în favoarea Fundaţiei „Etna” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2011.
ART. 3. – Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Míves”, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificate potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, pe o perioadă de 20 ani, începând cu data de 01 iunie 2012, în scopul utilizării acestora ca birouri, ateliere şi sală de conferinţă.
ART. 4. – Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu – Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                  Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1,2 la H.C.L. nr. 130/2012

 

Anexe la H.C.L. nr. 130/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină