Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  128/2012

privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societăţii pe anul financiar 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24788/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de gestiune pe anul 2011 nr. 3.765/05.04.2012 al Consiliului de Administraţie şi Raportul Comisiei de cenzori al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 87/2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se mandatează reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, ca în numele şi pentru acţionarul majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe, să aprobe bilanţul contabil privind încheierea exerciţiului financiar pe anul 2011 al societăţii, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
           Gazda Zoltán                                                                                                       Secretar
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa la H.C.L. nr. 128/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină