Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  120/2012
privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23.193/2012 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 101/2012 a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017;
Având în vedere prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere anexa nr. 3 la H.G. nr. 1301/2009 a Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1.- Se aprobă caietul de obiective pe perioada 2012 – 2017 pentru managementul Casei de Cultura “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 2. – Termenul de depunere a proiectului de management de către dl. Dulányi Balogh Aladár, se stabileşte pentru data de 25 iunie 2012.
ART. 3.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 17 mai 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
            Gazda Zoltán                                                                            Secretar
                                                                                                            Kulcsár Tünde

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 120/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină