Joi, 9. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  117/2012
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.625/12.04.2012 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului pentru derularea programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 40/2012, după cum urmează:
I. Pentru anul 2012, termenul de depunere a cererilor în cadrul Programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit se prelungeşte până la data de 15 mai 2012.
II. Alineatul 3 al articolul 3 va avea următorul cuprins:
„(3) Contribuţia proprie a solicitanţilor este de 20% din valoarea totală a materialelor solicitate, urmând ca restul de 80% să fie cofinanţat din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe. Valoarea totală a proiectului se calculează prin înmulţirea cantităţilor solicitate cu preţurile unitare prevăzute în prezentul Regulament. Contribuţia proprie se achită după aprobarea cererii, în numerar, la Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în str. Oltului nr. 2, sau prin virament bancar, în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe, având cod fiscal 4404605 şi nr. cont RO02TREZ25621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe.”
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 24 aprilie 2012.


PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
              Ferencz Csaba                                                                              Secretar
                                                                                                                   Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină