Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  116/2012
privind intenţia Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de a dobândi în condiţiile legii, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 21 – 23 (Fabrica de Ţigarete Sfântu Gheorghe)


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe îşi manifestă intenţia de a dobândi, cu titlu gratuit, în condiţiile legii, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 21 – 23 (Fabrica de Ţigarete Sfântu Gheorghe), având elementele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Imobilul arătat la art. 1 va fi amenajat ca centru multicultural şi de afaceri.
ART. 3. - Prezenta hotărâre reprezintă declaraţia de intenţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, prin Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 24 aprilie 2012.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
             Ferencz Csaba                                                                                 Secretar
                                                                                                                     Kulcsár Tünde

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 116/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină