Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  115/2012
privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile poziţiei 34 din anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
În baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, având elementele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Prezenta Hotărâre se consideră cererea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredintează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 24 aprilie 2012.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
           Ferencz Csaba                                                                       Secretar
                                                                                                        Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 115/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină