Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  107/2012

privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19
     


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.705/2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere cererea nr. 13.823/2012 a d-nei dr. Pădeanu Anca-Eugenia precum şi cererea nr. 13.825/2012 a d-nei dr. Kiss Ildikó, privind transmiterea dreptului de concesiune a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19 şi a Contractului de donaţie autentic nr. 269/07.03.2012, încheiat la Biroul Notarului Public Profiroiu Marilena, între dr. Pădeanu Anca-Eugenia şi dr. Kiss Ildikó, având ca obiect transmiterea patrimoniului de afectaţiune profesională;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 385 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile cap. 8 lit. h ale Contractului de concesiune nr. EC 574/2005;
Având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi (2) ale Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se constată încetarea Contractului de concesiune nr. EC 574/2005, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect concesionarea spaţiului, identificat la art. 2, având destinaţia cabinet medical, situat în str. Erege nr. 19, începând cu data de 31 martie 2012.
ART. 2. - Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 57,4 mp. din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19, aflat în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin C.F. nr. 27502 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 27502- C1, având destinaţia de cabinet medical, d-nei dr. Kiss Ildikó, începând cu data de 01 aprilie 2012 şi până la data de 31.12.2021. 
ART. 3. - Se aprobă cuantumul redevenţei de 12/euro/mp/an.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                     Secretar
                                                                                                                                        Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 107/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină