Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  106/2012

pentru modificarea H.C.L. nr. 328/2011 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul scolar 2012 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.424/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 328/2011, modificată prin H.C.L. nr. 25/2012 referitoare la reţeaua şcolară preuniversitară pentru anul 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 14.408/23.03.2012 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, privind noile denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Anexa la Hotărârea nr. 328/2011 a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul scolar 2012 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimar, Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                         Secretar
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 106/2012


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină