Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  105/2012

privind acordarea a 2 burse de studiu pe anul şcolar 2012 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.410/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul – verbal al Comisiei de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, încheiat în data de 12.03.2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă acordarea a 2 burse de studiu în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2011-2012, fiecare în valoare de 300 lei/lună, pe o perioadă de 10 luni/an, după cum urmează:
1.    Hamar József-Hunor, elev la Grup Şcolar „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe;
2.    Pinti Kinga – Melinda, elevă la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul municipiului dl. Bálint Iosif şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                              Secretar
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină