Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  102/2012

privind modificarea H.C.L. nr. 230/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13639/20.03.2012 al Compartimentul pentru autorizarea serviciilor de transport public local din subordinea Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. h din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 230/2011 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, după cum urmează:
Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini „Capacitatea mijloacelor de transport (autobuze) concesionate de S.C. Multi-Trans S.A.”, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din subordinea Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la 29 martie 2012.
 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                       Secretar
                                                                                                                           Kulcsár Tünde
 

 

Anexa la H.C.L. nr. 102/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină