Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  101/2012

privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură „KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe pe perioada 2012 – 2017


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14422/2012 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere expirarea, în data de 12.07.2012, a duratei Contractului de management încheiat cu domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere recomandarea Comisiei de evaluare finală a managementului pe durata Contractului de management a Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, exprimată în Raportul motivat înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 11.933/2012 aprobat prin HCL nr. 100/2012; 
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (12) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2012 – 2017.
ART. 2. – (1) Se constituie comisia de elaborare al caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “KÓNYA ÁDÁM” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2012 – 2017, în următoarea componenţă nominală:
-    Keresztély Irma, consilier municipal, preşedintele Comisiei de cultură;
-    Sztakics Éva Judit, viceprimar,
-    Pârvan Rodica, consilier municipal;
-    Klárik Attila, consilier municipal;
-    Kovács István, consilier municipal;
-    Fazakas Mihály, consilier municipal;
-    Gazda Zoltán, consilier municipal;
(2) Activitatea de secretariat a comisiei va fi asigurată de dl. Sztakics István, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 va proceda la elaborarea caietului de obiective pe care îl va înainta spre aprobare Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară din luna mai 2012.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisia de elaborare al caietului de obiective.
   


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină