Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  100/2012

privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.210/2012 al Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul motivat asupra rezultatului obţinut în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011 de domnul Dulányi Balogh Aladár managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, document elaborat de Comisia de evaluare finală a managementului, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 11.933/2012;  
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă rezultatul final al evaluării finale al managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011, prezentat în Raportul motivat nr. 11.933/2012 al Comisiei de evaluare finală, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Rezultatul final al evaluării finale poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva Judit, Compartimentului de resurse umane şi Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnului Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                        Secretar
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 100/2012


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină