Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  94/2012

privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul
municipiului Sfântu Gheorghe.

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.777/2012 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaraţia autentificată cu nr. 333/19.03.2012 al directorului general al S.C. Gospodărie Comunală S.A. (fosta Întreprindere de Gospodărie Raională Sfântu Gheorghe);
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Ia act de renunţarea asupra dreptului de administrare operativă a S.C. Gospodărie Comunală S.A. (fosta Întreprindere de Gospodărie Raională Sfântu Gheorghe), constituit asupra imobilului înscris în CF. nr. 26130 Sfântu Gheorghe, nr. top. 220/1/2, în suprafaţă de 862 mp.
ART. 2. – Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a terenurilor identificate în anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 94/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină