Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  92/2012
privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” din Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 660/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 226/2010 privind transmiterea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15, în vederea înfiinţării Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc;
Având în vedere proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
În baza Manualului de implementare pentru finanţare de subproiect „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc”;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” din Municipiul Sfântu Gheorghe, situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15, înscris în CF nr. 28067 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 28067, teren (curte) în suprafaţă de 780 mp. şi nr. cad. 28067 –C1, clădire (magazie şi casă), în suprafaţă de 154 mp.
ART. 2. – Imobilul identificat la art. 1 este racordat la toate utilităţile necesare (gaz metan, curent electric, apă potabilă, evacuarea apelor uzate).
ART. 3. – Se aprobă asigurarea contribuţiei proprii în valoare de 34.288 Euro din costul total al subproiectului „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” (fără taxe) şi structura descrisă la punctul 5.7 din Manualul de implementare.
ART. 4. – Se aprobă organigrama „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc”, după cum urmează:

Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc

1 şef centru-psiholog

1 psiholog

1 asistent social

3 educatoare


ART. 5. – Consiliul Local se angajează să înregistreze la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii reabilitate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune.
ART. 6. – Consiliul Local se angajează să asigure accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.
ART. 7. – Se mandatatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, pentru semnarea contractului de finanţare.
ART. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 60/2010 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”, se abrogă.
ART. 9. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
            Fazakas Mihail                                                                                                       Secretar
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr.  92/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină