Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  88/2012


privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului
şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.005/2012 al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă închirierea, în condiţiile prezentei hotărâri, a suprafeţei de 135,89 ha păşune existentă pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aflată în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a următoarelor trupuri de păşune:
 

Nr. crt.

Denumire

Suprafaţă totală/ha

Suprafaţă păşunabilă/ha

1.

Bíróné pusztája

21,76

21,00

2.

Zona Őrkő

29,13

20,00

3.

Chilieni

75,00

75,00

4.

Coşeni

10,00

10,00

 

 

Total: 135,89 ha

 

Total: 126,00 ha

ART. 2. – (1) Se stabileşte ca perioadă de păşunat 25 aprilie – 30 noiembrie 2012.
(2) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis. Pentru animalele găsite pe pajişti în perioada de restricţie se vor aplica amenzile prevăzute de actele normative în vigoare.
ART. 3. - Se stabilesc următoarele taxe de păşunat pe anul 2012, pe specii de animalele care nu sunt ţinute la stână permanent:
a)    Bovine şi cabaline adulte                      35,00 lei/sezon.
b)    Bovine şi cabaline între 1-3 ani            18,00 lei/sezon.
c)    Pentru bovine şi cabaline sub 1 an     10,00 lei/sezon.
d)    Ovine şi caprine                                      10,00 lei/sezon.
(2) Taxele de păşunat se vor achita integral până la intrarea animalelor pe păşune.
ART. 4. – Pentru trupurile de păşune pe care turmele de ovine şi cirezile de bovine sunt ţinute la stână permanent, taxa de păşunat va fi sub formă de chirie.
ART. 5. – (1) Proprietarii de animale sunt obligaţi să încheie contracte de păşunat, respectiv să achite taxa de păşunat la casieria Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe până la data de 15 mai 2012, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere, calculate pe fiecare zi de întârziere, în condiţiile legislaţiei în materie.
(2) Crescătorii de animale persoane fizice sau juridice, precum şi formele asociative ale crescătorilor de animale, legal constituite, care desfăşoară activităţi de creştere a animalelor conform Legii zootehniei nr. 72/2002, pot închiria trupurile de păşune prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pe o perioadă de maximum 5 ani, cu indexarea anuală a cuantumului chiriei în funcţie cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Modelul contractului de păşunat este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(4) La încheierea contractului de păşunat deţinătorul de animale va prezenta certificat de sănătate pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat.
(5) În cazul în care pentru trupurile de păşune sus menţionate se vor prezenta doi ofertanţi, pentru trupul respectiv se va organiza licitaţie deschisă.
(6) Compartimentul Păşuni, Păduri din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va încheia contractele de păşunat pentru animalele şi speciile admise pe păşune, prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.
(7) Ocuparea de către chiriaşi a terenurilor prevăzute la art. 1, se va face în cel mult 24 de ore de la semnarea contractului, fără stagnarea prealabilă pe alte trupuri de păşune.
(8) Nerespectarea clauzelor din contract se sancţionează cu rezilierea contractului/pierderea dreptului de folosinţă al păşunii, fără restituirea valorii corespunzătoare din chiria/taxa de păşunat şi cu amendă contravenţională prevăzută de Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6. – (1) Pentru trupurile identificate la art. 1, în termen de 15 zile de la semnarea contractului de păşunat, titularii contractelor vor depune cu titlu de garanţie pentru eventualele pagube produse, o sumă echivalentă cu 25% din chiria pe un an, aferentă trupului de păşune contractat.
(2) Suma având destinaţia de garanţie pentru pagubele produse se va depune de către chiriaş în contul pentru activitatea autofinanţată (nr. RO51TREZ2565006XXX000146).
(3) Garanţia bănească se va restitui chiriaşului în termen de 30 zile de la încetarea contractului, după ce în prealabil părţile vor încheia un proces-verbal prin care vor constata inexistenţa pretenţiilor reciproce de orice natură.   
ART. 7. - Scoaterea pe păşune a animalelor este admisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)    animalele să fie înregistrate în Registrul Agricol, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 28/2008 privind Registrul Agricol cu modificările şi completările ulterioare;
b)    să prezinte certificat de sănătate emis de către autorităţile competente;
c)    să facă dovada achitării taxelor de păşunat. Pentru animalele achiziţionate după data de 01 iunie 2012 şi scoase pe păşune, taxa va fi achitată înainte de scoaterea animalelor la păşunat;
d)    sunt stabilite traseele pentru circulaţia turmelor.
ART. 8. – (1) Păşunatul este admis numai în cirezi şi turme organizate. Ciurda de bovine se stabileşte la un efectiv de minim 100 capete, cu excepţia ciurdelor ce se formează în Chilieni şi Coşeni în cazul în care numărul total al bovinelor este sub 100.
(2) Pentru efectivele de bovine aflate sub control oficial constituite ca nuclee de elită şi verificate ca atare de ORSA se pot accepta, în mod excepţional, cirezi mai mici de 100 capete.
(3) Deţinătorii sunt obligaţi conducă animalele până la locurile stabilite pentru formarea ciurdei la fiecare ieşire din oraş şi înapoi.
(4) Se interzice păşunatul individual sau în grupuri răzleţe, cu paznici ocazionali.
(5) Păşunea din zona Őrkő se pune la dispoziţia proprietarilor de cai de etnie romă.
(6) Pentru herghelia proprietarilor din zona Őrkő, efectivul minim este de 25 animale, dotate cu microcip care va fi supravegheată prin grija asociaţiei “AMENKHA”.
ART. 9. – Persoanele însărcinate cu organizarea păşunatului pe pajiştile aflate în administrarea Consiliului local au următoarele atribuţii:
a)    stabilesc programul de păşunat pentru fiecare trup de păşune şi urmăresc respectarea lui de către responsabilii de cirezi şi turme;
b)    asigură paza păşunilor pentru care nu s-au încheiat contracte de păşunat, a mijloacelor fixe, a vegetaţiei forestiere de pe acestea;
c)    stabilesc locul de amplasare a stânelor şi a celorlalte dotări pastorale;
d)    organizează sau supraveghează, după caz, efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor de către deţinători ale căror animale au fost primite la păşunat;
e)    asigură/supraveghează amenajarea şi întreţinerea păşunilor, podeţelor, fântânilor şi jgheaburilor de adăpare, a altor construcţii pastorale, precum şi a drumurilor de acces pe păşune, după caz;
f)    efectuează controale cu privire la modul în care responsabilii de ciurde şi turme îşi îndeplinesc obligaţiile;
g)    asigură încheierea contractelor de păşunat cu beneficiarii, urmărind respectarea clauzelor acestora.
ART. 10. - Responsabilii de ciurde şi turme au următoarele obligaţii:
a)    să primească în ciurdă numai efectivele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 6;
b)    să respecte întocmai a programului de păşunat;
c)    să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat să asigure protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;
d)    să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
e)    să respecte traseele de circulaţie a turmelor şi cirezilor;
f)    să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitar-veterinare;
g)    să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animalele date la păşunat în grija lui;
h)    să ocupe terenul care este dat în chirie în cel mult 24 ore de la semnarea contractului de păşunat, fără ocuparea prealabilă a altor terenuri din alte trupe de păşune.
ART. 11. – Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor beneficiarilor de păşuni le revin următoarele obligaţii:
a)    să execute contribuţia în muncă, în funcţie de specia animalelor primite la păşunat, astfel:
•    pentru 1 cap bovină şi cabalină mare        3 zile lucru/an;
•    pentru 1 cap tineret bovin                2 zile lucru/an;
•    pentru 1 cap ovine, caprine            0,25 zile lucru/an.
b)    Să execute pe întreaga suprafaţă de păşune următoarele lucrări:
•    extirparea buruienilor, defrişarea lăstarilor şi arbuştilor;
•    împrăştierea muşuroaielor proaspete şi cele înţepenite;
•    înlăturarea pietrelor.
c)    Să folosească exclusiv drumurile stabilite, fiind interzisă trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de transport, care cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.
ART. 12. – (1) În cazul neexecutării prestaţiei în zile de muncă corespunzătoare numărului de animale scoase la păşunat, la propunerea Compartimentului păduri, păşuni şi cu aprobarea Primarului municipiului, se va putea achita contravaloarea lucrării la tariful de 25 lei/ziua de muncă, până la data de 31 decembrie a anului în curs.
(2) Consiliul Local, la propunerea Primarului poate transforma cuantumul contravenţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, în zile de muncă în folosul comunităţii, direcţionate cu precădere pentru îmbunătăţirea pajiştilor.
ART. 13. - Sancţiuni.
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri atrage după sine măsuri administrative civile sau contravenţionale după caz.
(2) Sancţiunile administrative sunt:
•    retragerea dreptului de a păşuna;
•    încetarea de drept a contractului de păşunat;
•    interzicerea participării în anul viitor la activitatea de păşunat.
(3) Păşunatul neautorizat se sancţionează cu amendă contravenţională conform Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Păşunatul neautorizat reprezintă:
a)    păşunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b)    păşunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru anumite tipuri de animale, ocuparea altui teren decât cel stabilit;
c)    păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxe de păşunat sau sau care nu au fost declarate la încheierea contractului de păşunat;
d)    păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitar-vetrinare care să ateste starea de sănătate a acestora;
e)    păşunatul în perioada interzisă.
(5) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare şi a H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) La amenzile contravenţionale se poate adăuga şi valoarea despăgubirilor ce le revin proprietarilor de terenuri, culturi şi amenajări, corespunzător pagubelor provocate. Despăgubirile se vor reţine din garanţiile depuse.
(7) Taxele stabilite prin prezenta hotărâre se vor încasa de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi vor fi folosite ca venituri extrabugetare în vederea administrării păşunilor.
ART. 14. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                         Secretar
                                                                                                                          Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 88/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină