Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  84/2012
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu
S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

Consililul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.334/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 14.198/2012 a directorului general al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal de inventariere a mijlocului fix nr. 1102/2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cap. V. art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a pct. III din Normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                   

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare sau prin vânzare, după caz, a unui mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe, concesionat de S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se modifică în mod corespunzător lista mijloacelor fixe concesionate, cuprinse în anexa la Contractul de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                          Secretar
                                                                                                                            Kulcsár Tünde

 

 Anexa la HCL nr. 84/2012

 

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Marca Tip

Nr. de circulaţie

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Valoare

An fabricaţie

Durata

inventar

amortizat

normat

expirat

1

AUTOBUS

IKARUS 260.02

CV-02-TGG

40022

2.3.2.1.3.1

2159

__

1984

8

27
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină