Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  77/2012
privind aprobarea preţului local pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către S.C. URBAN LOCATO S.R.L. 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9067/23.02.2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 8906/22.02.2012 înaintată de către S.C. Urban-Locato S.R.L. împreună cu nota justificativă la calcularea preţului;
Având în vedere adresa nr. 3421186/19.10.2010 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere Avizul nr. 2378073/20.02.2012 privind stabilirea preţurilor pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către S.C. Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
În baza prevederilor O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate,cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă preţul local de facturare 291,03 de lei/Gcal inclusiv TVA pentru energia termică produsă şi distribuită populaţiei de către S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
ART.2. – Diferenţa dintre preţul stabilit la art. 1 şi preţul local de 354,42 lei/Gcal pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, avizat de A.N.R.S.C., se asigură din bugetul local al municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă preţul local de 285,82 lei/Gcal, exclusiv T.V.A., pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, destinată persoanelor juridice.
ART. 4. – Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2012.
ART. 5. –Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                         Secretar
                                                                                                                             Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină