Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  97/2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă de locuinţe în zonă agroindustrială” din str. Kisszék


  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.658/2011 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 58/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 41.065/2011 privind fundamentare deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentului de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă de locuinţe în zonă agroindustrială” Sfântu Gheorghe, pentru terenurile situate în str. Kisszék, înscrise în C.F. nr. 24474 Sfântu Gheorghe, nr. top. 783/3/4/2/2, 782/2/3, 781/2/2, 781/1/2/1, 782/1/2/1 în suprafaţă de 9095 mp, C.F. nr. 29518 Sfântu Gheorghe, nr. top. 784/3/3/4, în suprafaţă de 1000 mp, şi C.F. nr. 29520 sub nr. top 784/3/3/5, 783/3/3 în suprafaţă de 1000 mp, conform Proiectului nr. 17/2010, elaborat de S.C. „URBAN G” S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 martie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                         Secretar
                                                                                                                            Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 97/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină