Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  72/2012


privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.178/2012 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru-Alba Iulia, nr 21011/27.10.2011 referitoare la solicitarea revizuirii cererii de finanţare şi a studiului de fezabilitate în urma analizei conformităţii proiectului tehnic;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea articolului 1 din H.C.L. nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi actvivităţi, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrată, cu următorii indicatori tehnico-economici:
    Valoarea totală a investiţiei este de:                                                  19.891,391 mii lei +TVA
    Din care C+M:                                                                                         15.004,256 mii lei +TVA
    Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
    Cap.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:                 2.646,252 mii lei+TVA
    Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  5.506,206 mii lei+TVA
    Cap. 3.  Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică:                   1.390,344 mii lei+TVA
    Cap. 4.  Cheltueli pentru investiţia de bază:                                              7.895,190 mii lei+TVA
    Cap. 5 Alte cheltuieli:                                                                                     2.453,399 mii lei+TVA”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                                Secretar
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 72/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină