Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  70/2012


privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în C.F. nr. 25461 Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5923/03.02.2012 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Cap. I şi II din Titlul VII „Cartea funciară” din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str.Vânătorilor, înscris în C.F. nr. 25461 sub nr. top. 832/28/b/2/2/1 în suprafaţă de 2094 mp., conform documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
    LOTUL nr. 1 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/1, nr. cad. 30369, arabil, în suprafaţă de 241 mp;
    LOTUL nr. 2 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/2, nr. cad. 30370, arabil, în suprafaţă de 134 mp;
    LOTUL nr. 3 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/3, nr. cad. 30371, arabil, în suprafaţă de 139 mp
    LOTUL nr. 4 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/4, nr. cad. 30372, arabil, în suprafaţă de 124 mp;
    LOTUL nr. 5 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/5, nr. cad. 30373, arabil, în suprafaţă de 143 mp,
    LOTUL nr. 6 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/6, nr. cad. 30374, arabil, în suprafaţă de 127 mp;
    LOTUL nr. 7 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/7, nr. cad. 30375, arabil, în suprafaţă de 120 mp,
    LOTUL nr. 8 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/8, nr. cad. 30376, arabil, în suprafaţă de 131 mp;
    LOTUL nr. 9 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/9, nr. cad. 30377, arabil, în suprafaţă de 123 mp;
    LOTUL nr. 10 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/10, nr. cad. 30378, arabil, în suprafaţă de 150 mp;
    LOTUL nr. 11 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/11, nr. cad. 30379, arabil, în suprafaţă de 154 mp;
    LOTUL nr. 12 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/12, nr. cad. 30380, arabil, în suprafaţă de 57 mp.
    LOTUL nr. 13 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/13, nr. cad. 30381, arabil, în suprafaţă de 169 mp;
    LOTUL nr. 14 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/14, nr. cad. 30382, arabil, în suprafaţă de 153 mp;
    LOTUL nr. 15 cu nr. top. nou 832/28/b/2/2/1/15, nr. cad 30383, arabil, în suprafaţă de suprafaţa 129 mp.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la, 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                   Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 70/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină