Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  63/2012


privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul
Sfântu Gheorghe şi dl. Szép Ştefan


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.267/2012 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4.056/2012 pentru evaluarea terenului proprietatea tabulară a Statului Român şi Raportul de evaluare nr. 4.057/2012 pentru evaluarea terenului proprietatea lui Szép Ştefan, întocmite de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1763 şi ale art. 1765 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1138 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă întabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului intravilan situat pe str. Koréh Endre, f.n. înscris în CF nr. 27207 Sfântu Gheorghe, nr. top. vechi 832/26/b//1/1/2/1, nr. cadastral 27207, în suprafată de 700 mp, având categoria de folosinţă arabil, pe seama Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă schimbul terenului identificat la art. 1, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu terenul intravilan proprietatea lui Szép Ştefan, înscris în CF nr. 27564, nr. top. 832/26/b/2/3/4/2/1/2/3, nr. top. 832/26/b/2/3/4/2/1/1/1 în suprafaţă totală de 700 mp, în scopul reglementării a situaţiei juridice a drumului public-strada Koréh Endre. 
ART. 3. - Contractul de schimb în formă autentică se va încheia în fata Notarului Public în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                Secretar
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină