Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  62/2012


privind constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a documentaţiei de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sfântu Gheorghe” şi de realizare a Raportului de mediu


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa nr. 15.029/10.01.2012 a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu;
Având în vedere adresele de nominalizare nr. 6734-6735-6236-6490-6235-6233-6237-6340-6234-6342-6225-6489/2012 a membrilor grupului de lucru;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6.597/08.02.2012 al Arhitectului Şef al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin care propune aprobarea componenţei nominale a Grupului de lucru;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 14 din H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a documentaţiei de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sfântu Gheorghe” şi de realizare a Raportului de mediu, în următoarea componenţă nominală:


Preşedinte:

- Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al municipiului Sfântu Gheorghe.

Membri:

- D-na Birtalan Csilla, Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
- Dl. Veres-Vitályos László, consilier în cadrul Compartimentului de Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism;
- D-na arh. Vivianne Gheorghiu, şef proiect, reprezentantul S.C. Romano-Germană de Proiectare şi Producţie “V & K” S.R.L. România;
- D-na ing. Oana-Andrea Ştefănescu, consultant de mediu, reprezentantul S.C. Enviromag S.R.L.;
- D-na Petre Marina, elaborator de studii pentru protecţia mediului, reprezentantul S.C. Enviromag S.R.L.;
- D-na ing. Rodica Maniuţiu, reprezentantul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu;
- D-na comisar Jakab Rozália, reprezentantul Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Covasna;
- Dl. colonel Sonea Costică, reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna;
- Dl. comisar şef Banu Cristian, reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna;
- D-na Grubisics Elisabeta, şef birou G.R.A., reprezentantul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;
- Dl. Papucs András, reprezentantul Consiliului Judeţean, Compartimentul pentru Protecţia Naturii şi Dezvoltarea Turismului;
- D-na dr. Alina Bârzan, medic primar igienă, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţul Covasna;
- Dl. ing. Siminiceanu Gabriel, reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna;
- Dl. ing. Vura Francisc, reprezentantul Direcţiei Silvice Covasna;
- Dl. dr. Sikó Barabási Sándor (supleant Dl. dr. Nemes Imre), reprezentantul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna;
- D-na ing. Józsa Márta, reprezentantul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna.
ART. 2. - Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea potrivit competenţelor stabilite de H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                    Secretar
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină