Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  59/2012


privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 19/A


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.884/2012 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 4.229/2012 a d-nei Dr. Balogh Darkó Veronika, medic de familie la Cabinetul de medicină de familie privind prelungirea Contractului de concesiune;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (3) ale Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioareş


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical “Dr. Balogh Darkó Veronika”, în suprafaţă de 43,5 mp, din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 19/A, anexă la prezenta hotărăre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                  Secretar
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 59/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină