Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  58/2012


privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte
în plic sigilat – a unor terenuri în suprafaţă totală de 3.914 mp, situate în
Sfântu Gheorghe, pe str. Constructorilor


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.7806/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea de intenţie a unui investitor potenţial, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 4001/2012;
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ttitului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare în favoarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor identificate prin CF nr. 24188 Sfântu Gheorghe, sub A1, nr. top 1523/3/2/2, în suprafaţă de 1.427 mp., precum şi CF nr. 24160, sub A1, nr. top 1522/3/2/2, în suprafaţă de 2.487 mp, situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Constructorilor.
ART. 2. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a parcelelor de teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificate la art. 1, teren construcţii în scopul exploatării acestora potrivit celor stabilite în Caietul de sarcini.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                               Secretar
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 58/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină