Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  57/2012


privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8365/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile depuse cu nr. 3202/2012 de către d-na Koczka Ágnes Gizella, nr. 5478/2012l de către dl. Stamate Veronica şi Stamate Eugeniu Dumitru, precum şi nr. 5678/2012 de către dl. Balogh Árpád;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesul din exterior în biroul notarului public, situat pe str. Kriza Janos nr. 3, ap. 1, judeţul Covasna, proprietatea numiţilor Stamate Veronica şi Stamate Eugen-Dumitru, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01 februarie 2012.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează în prima lună a fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă aprobă încheierea contractului de concesiune în vederea reglemetării situaţiei juridice a terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului exterior în unitatea de comerţ, situată pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 47, proprietatea numitei Koczka Ágnes – Gizella, pe o perioadă de 5(cinci) ani, începând din data de 01 februarie 2012.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (2), reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează în prima lună a fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se constată prelungirea contractului de concesiune având ca obiect terenul, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în imobilul situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan, nr. 41, bl. 16, sc. A, ap. 1, proprietatea numitului Balogh Árpád, pe o perioadă de 5( cinci) ani, până la data de 31 decembrie 2015.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (2) şi reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează în prima lună a fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                     Secretar
                                                                                                                                      Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 57/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină